SOTOZEN-NET > Bibliothek > Glossar (Englisch) > Monjushiri Bodhisattva

Glossar (Englisch)

A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z/Numbers

Monjushiri Bodhisattva (Monjushiri Bosatsu 文殊師利菩薩)

→"Monju Bodhisattva."