• messenger
  • Fragen und Antworten
  • Kontakt
  • Suche
Close

SOTOZEN-NET > Bibliothek > Glossar (Englisch) > feeding hungry ghosts

Glossar (Englisch)

A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z/Numbers

feeding hungry ghosts (segaki 施餓鬼)

→"hungry ghost," "Bon festival."